Bảng Smartboard SB880

Kích thước/dimension: 77” ( 195.6cm đường chéo)

Kích thước bảng/White board dimension: 166 cm×1312 cm x 16.5 cm

Kích thước tương tác/Interative dimension: 156.5 cm × 117.5 cm