Bảng Tương Tác Donview- DB-86IND-H03

Tốc độ cảm ứng phản hồi/Touch Response <7ms
Độ phân giải cảm ứng/Touch Resolution 4096*4096/ 32768* 32768
External light supported 30000 Lux