Màn hình tương tác Newline TT-9818RS

TRUTOUCH RS Biến màn hình thành bảng trắng kỹ thuật số, chia sẻ và sử dụng tất cả phần mềm yêu thích của bạn chỉ bằng một cú chạm. TRUTOUCH RS hoạt động trong thế giới của bạn và cho phép bạn tương tác theo cách của bạn.